امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۱

آناتومی عروق خونی بازو و ساعد

 

 

شریانهای ساب کلاوین (subclavian) چپ و راست بعد از اینکه از روی کناره خارجی دنده اول (Rib I) عبور کردند وارد حفره اگزیلاری میشوند و به نام Axillary Artry خوانده میشوند. در ادامه این شریان ، شریان براکیال از کنار تحتانی teres major و pectoralis major شروع میشود که تا گردن استخوان رادیوس (Radius bone) ادامه می یابد و در آنجا این شریان به دو شاخه رادیال و اولنار تبدیل می شود.

شریان آگزیلاری را بر اساس عضله پکتورالیس مینور میتوان به سه بخش تقسم نمود :

 • بخش اول   : بین کنار خارجی دنده اول و لبه فوقانی پکتورالیس مینور
 • بخش دوم  : بین لبه فوقانی و تحتانی پکتورالیس مینور
 • بخش سوم: بین لبه فوقانی پکتورالیس مینور و لبه تحتانی teres major (در عقب)

شریان آگریلاری دارای ۶ شاخه شریان میباشد به طوریکه از بخش اول یک شاخه و از بخش دوم هم دو شاخه و از بخش سوم هم سه شاخه جدا میشود.

 • Superior thoracic : از بخش اول شریان آگزیلاری جدا میشود و قسمت فوقانی ناحیه پکتورال را خونرسانی میکند.
 • ThoracoAcromial : از بخش دوم آگزیلاری جدا میشود که از لبه فوقانی pectoralis Minor عبور میکند و بعد از سوراخ کردن فاسیای clavipectoral به چهار شاخه تبدیل میشود که در ادامه گفته خواهد شد.
 • Lateral Pectoral : این هم از بخش دوم آگزیلاری جدا میشود و از لبه تحتانی پکتورالیس مینور عبور میکند و روی سراتوس قدامی قرار میگیرد و خون قسمت خارجی قفسه سینه یا به عباتری دیواره داخلی حفره آگزیلا را تامین میکند.
 • Anterior Circumflex Humeral : از قسمت سوم شریان آگزیلاری جدا میشود و روی گردن surgical بازو قرار میگیرد و در جلوتر با post.cir.humeral آناستوموز میشود
 • Posterior Circumflex Humeral : از قسمت سوم شریان آگزیلاری جدا میشود و از پشت گردن surgical بازو همراه عصب آگزیلاری حرکت میکند تا به َAnt.cir.humeral آناستوموز شود.
 • Subscapullaris : بزرگترین شاخه بخش سوم شریان اگزیلاری میباشد که خونرسانی عضله ساب اسکاپولاریس را برعهده دارد و البته در یک سوم فوقانی کنار خارجی scapulla bone یا استخوان کتف شاخه ای به نام Circumflex Scapulla  از آن جدا میشود و یک اثر ناودان کم عمق افقی را روی استخوان کتف برجای میگذارد که قابل مشاهده میباشد. در ادامه میتوان شریان را تحت عنوان thoracodorsal محسوب کرد که وارد عضله لاتیسموس دورسی میشود.

 

**دوستان میگم این شکل شماتیک بالا یه ایراداتی هم داره که خودتون اگه آناتومی عروق خونی بازو و ساعد رو کامل خونده باشید متوجه میشید (:

شاخه های شریان ThoracoAcromial به شرح ذیل میبباشد:

 • pectoral branch که خونرسانی قسمت فوقانی ناحیه پکتورال را برعهده دارد
 • deltoid branch که خونرسانی دو عضله دلتوئید و پکتورالیس ماژور را برعهده دارد ، در واقع در داخل ناودان deltopectoral طی مسیر میکند)(همراه ورید سفالیک)
 • sternoclavicular branch برای عضله سابکلاویوس و مفصل استرنوکلاویکولار
 • acromioclavicular branch برای خونرسانی مفصل آکرومیوکلاویکولار میباشد

شریان براکیال دارای شاخه هایی در ناحیه بازو میباشد شامل  Profunda brachii (عمقی بازوئی) و Superior Ulnar Colateral و Inferior Ulnar Colateral (به ترتیب شاخه های فرعی اونار فوقانی و تحتانی) میباشد.

شریان profunda brachii از قسمت داخلی آگزیلاری جدا میشود و به سمت عقب و پایین رفته و وارد کمپارتمان خلفی (Posterior compartment) و ناودان رادیال (یا spiral) میشود و در آنجا به دو شاخه تقسیم میشود.

 • Middle Colateral
 • Radial Colateral

Middle Colateral Artry پایین می اید تا در پشت کوندیل خارجی بازو با شریان Recurrent Interosseus آناستوموز شود. (Recurrent interosseus شاخه ای از شریان Common Interosseus است که خود از شریان اولنار مبدا میگیرد)

Radial Colateral Artry هم که ادامه عمقی بازوئی است و سپتوم خارجی بازو را در یک سوم میانی سوراخ میکند و وارد کمپارتمان قدامی (Flexor compartment of humerus) میشود و در نهایت جلوی کوندیل خارجی بازو با Radial recurrent آناستوموز میشود. (Radial recurrent شاخه ای از شریان رادیال است)

Superior Ulnar Colateral که در ادامه سپتوم داخلی بازو را در وسط سوراخ میکند (همراه Ulnar Nerve) و وارد کمپارتمان خلفی بازو میشود و نهایتا در پشت کوندیل داخلی بازو با شریان Posterior Ulnar Recurrent آناستوموز میشود.

Inferior Ulnar Colaterall که در انتهای شریان براکیال (Brachial Artry) از آن جدا میشود و با Anterior Ulnar Recurrent در قدام کوندیل داخلی بازو آناستوموز میشود.

** در نهایت شریان Brachial به حدود گردن رادیوس میرسد و به دوشاخه تبدیل میشود : شاخه های Ulnar And Radial Artry

کلیپ قرار گرفته در سایت از فیسبوک گرفته شده است.

پست های مرتبط :

آناتومی Cubital fossa
دلائل رنگهای مختلف ادرار
آلدسترونیسم اولیه یا سندرم کان
حقایقی درباره تخم مرغ(کلسترول،پروتئین و ویتامین)

هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده است.نفر اول شما باشید!